Menu

INFORMACJE

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

WYBORY PREZYDENTA RP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

GMINA POLICE

WŁADZE I STRUKTURA

PRAWO LOKALNE

FINANSE GMINY

PRZETARGI I OGŁOSZENIA

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

SPÓŁKI GMINNE

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY

Obwieszczecnie Burmistrza Polic OŚ.BS-7624/47/09

Nasz znak: OŚ.BS-7624/47/09                                                     Police, 27 październik 2010r.                          
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA POLIC
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebiez-Police” planowanego do realizacji na terenie od skrzyżowania z ulicą Dworcową i Kościuszki
w m. Trzebież poprzez miejscowości Uniemyśl, Niekłończyca, Dębostrów, Jasienica do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej
i Kościuszki w Policach oraz częściowo przez tereny należące do gminy Nowe Warpno.
Na podstawie art. 74 ust 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku zakończonego postępowania administracyjnego wydana została decyzja o następującej treści:
 
DECYZJA
 
 
              Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
a także § 3, ust. 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sosnowej 6a upoważnionej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 do wystąpienia w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji przy postępowaniu związanym z uzyskaniem decyzji, uzgodnień i przygotowania dokumentacji formalno-prawnej przy realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebiez-Police”, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police” planowanego do realizacji na terenie od skrzyżowania z ulicą Dworcową i Kościuszki w m. Trzebież poprzez miejscowości Uniemyśl, Niekłończyca, Dębostrów, Jasienica do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki w Policach oraz częściowo na terenie należącym do gminy Nowe Warpno
 
orzekam
 
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.   
 
 
Uzasadnienie
 
              Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sosnowej 6a upoważniona przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 do wystąpienia w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji przy postępowaniu związanym z uzyskaniem decyzji, uzgodnień i przygotowania dokumentacji formalno-prawnej przy realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebiez-Police”, w dniu 22 października 2009r. (data wpływu) wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież - Police” planowanego do realizacji na terenie od skrzyżowania z ulicą Dworcową i Kościuszki w m. Trzebież poprzez miejscowości Uniemyśl, Niekłończyca, Dębostrów, Jasienica do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Kościuszki w Policach oraz częściowo na terenie należącym do gminy Nowe Warpno.
              Wraz z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapy ewidencyjne oraz pełnomocnictwo.
Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wniesiono także na nośniku elektronicznym.
W trakcie trwania procedury wniosek został uzupełniony zgodnie wezwaniem z dnia 1.12.2009r. Poprawki wnoszono również na mapach ewidencyjnych.
W dniu 5 stycznia 2010r. (data wpływu) Wnioskodawca uszczegółowił złożony wniosek o podanie dokładnej trasy przebiegu inwestycji. Dostarczono również pełnomocnictwo (wraz z kopią opłaty skarbowej) dla Pana Marcina Denisiuka – pracownik Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski - do wniesienia poprawek do wniosku.
9 czerwca 2010r. (data wpływu) złożono dodatkowe informacje odnoszące się do odległości inwestycji względem obszarów Natura 2000 oraz poprawiony wykaz działek wraz z obrębami do karty informacyjnej dla omawianej inwestycji.
Natomiast pismem z dnia 18 czerwca 2010r. dostarczono również informacje dotyczące odległości planowanej inwestycji względem obszarów ujęć wód podziemnych wraz z mapkami poglądowymi.
W dniu 23 lipca 2010r. (data wpływu) wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydanie omawianej decyzji w oparciu o zakres oddziaływania inwestycji określonej na mapie ewidencyjnej załączonej do karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku
z dnia 22.10.2009r.
W dniu 16 sierpnia 2010r. (data wpływu) Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski sprostowała wniosek o wydanie w/w decyzji wyjaśniając, iż w treść karty informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku z dnia 21.10.2009r. wkradł się błąd polegający na przypisaniu działek o numerach 369, 366, 514, 509/1, 509/2, 508 i 505 do obrębu Dębostrów a nie jak winno być prawidłowo do obrębu Police 1.
               Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa
w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
1)       Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku od miejscowości Trzebież do miejscowości Police. Początek przebudowy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Kościuszki
w Trzebieży (ok. km 22+020), który obejmuje również most nad rzeką Gunicą (poprzez miejscowości Uniemyśl, Niekłończyca, Dębostrów, Jasienica oraz częściowo na terenie należącym do gminy Nowe Warpno) natomiast koniec opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej oraz ulicy Kościuszki w miejscowości Police (ok. km 34+900) wraz z obszarem tego skrzyżowania. Z opracowania został wyłączony odcinek od miejscowości Jasienica (od km 28+600 do km 29+750) gdyż znajduje się on w chwili obecnej w przebudowie.
Planowane zadanie obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości ok. 11,73 km.
W chwili obecnej planowany do przebudowy odcinek posiada nawierzchnię o szerokości od 6 do 8,5 m w złym stanie technicznym  (koleiny, lokalne spękania). Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy do istniejących rowów odwadniających oraz w teren. Przy drodze wojewódzkiej występują tylko częściowe chodniki zlokalizowane przy jezdni bądź oddzielone pasem zieleni. W miejscowości Niekłończyca występują obustronne ciągi piesze oddzielone pasem zieleni. Od ulicy Kuźnickiej do ulicy Kamiennej w miejscowości Police znajduje się wybudowany ciąg rowerowy.
Planowana inwestycja swoim zakresem obejmie:
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów;
- wykonanie prac rozbiórkowych;
- wykonanie prac nawierzchniowych na drodze wojewódzkiej;
- przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi;
- budowę, przebudowę lub remont istniejących zjazdów;
- remont lub wykonanie nowych krawężników, chodników, zatok parkingowych i autobusowych;
- wykonanie elementów spowalniających w miejscowościach i/lub przed miejscowościami;
- remont mostów nad rzeką Gunicą w Jasienicy oraz nad ciekiem Kanał Zrzutowy Z.Ch. Police w miejscowości Police;
- rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Łarpią w Policach oraz budowę nowego obiektu w miejsce istniejącego;
- remont, przebudowę lub budowę przepustów;
- wykonanie powierzchniowego systemu odwodnienia dróg na odcinkach poza miejskich;
- budowę kanalizacji deszczowej na odcinkach miejskich;
- ewentualne nasadzenia drzew i krzewów;
- wykonanie pasów zieleni oddzielających ciągi piesze, pieszo-rowerowe lub rowerowe od krawędzi jezdni;
- wyprofilowanie i obsianie mieszanką traw terenów zielonych;
- w razie konieczności wykonanie oświetlenia drogi w miejscowościach.
W ramach prac przygotowawczych i wykończeniowych inwestor zaplanował:
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- regulację pionową zaworów gazowych, wodociągowych, studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych;
- odtworzenie lub oczyszczenie istniejących rowów;
- wykonanie rozbiórki obiektu niemieszkalnego w miejscowości Dębostrów;
- przestawienie ogrodzeń działek dzielonych pod przyszły pas drogowy;
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów – balustrady, ogrodzenia, bariery;
- wymianę niezbędnych pokryw studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych;
- ewentualną przebudowę kolidujących sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych. 
Prace rozbiórkowe oraz budowlane będą prowadzone przy użyciu:
- narzędzi ręcznych (bez napędu i z napędem silnikowym) przede wszystkim w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi;
- spycharek, koparek itp. (z napędem spalinowym) do różnego rodzaju prac ziemnych, przeładunkowych
i porządkowych na terenie placu budowy;
- równiarek, walców itp. do wyrównywania i utwardzania warstw konstrukcyjnych drogi;
- urządzeń do rozkładania mieszanek bitumicznych;
- samochodów do transportu wszystkich materiałów stosowanych na budowie.    
Inwestycja przewiduje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej;
- wykonanie nawierzchni zatok postojowych z kostki lub bitumicznych;
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej;
- wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych lub rowerowych z kostki brukowej betonowej lub z nawierzchni bitumicznej.
Przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie następujących parametrów:
- klasa G – droga główna;
- prędkość projektowa na terenach miejskich – 50 km/h;
- prędkość projektowa na terenach zamiejskich – 90 km/h;
- ilość jezdni – 1;
- ilość pasów ruchu na jezdni – 2;
- szerokość pasa ruchu – od 3 do 3,5 m + poszerzenia na łukach;
- szerokość ciągów pieszych – od 1,5 do 5,5 m;
- szerokość ciągów pieszo-rowerowych – od 2,5 (jednokierunkowe) do 3,5 (dwukierunkowe);
- szerokość ścieżek rowerowych – od 2 do 3 m.
W zakresie przedsięwzięcia na omawianej drodze wykonane zostaną prace nawierzchniowe polegające na wykonaniu: frezowania istniejącej nawierzchni jezdni, poszerzeń z kruszywa oraz z betonu asfaltowego a następnie warstw bitumicznych wyrównawczych wiążących z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mieszanki SMA bądź betonu asfaltowego.
Istniejące drogi bitumiczne, przylegające do drogi wojewódzkiej, zostaną dowiązane wysokościowo do projektowanych krawędzi drogi nadrzędnej poprzez frezowanie, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej bitumicznej.
Zatoki autobusowe oraz postojowe zostaną wykonane w technologii bitumicznej bądź z kostki na podbudowie umożliwiającej przeniesienie projektowanego obciążenia. Nawierzchnie chodników zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej natomiast nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych lub rowerowych z kostki brukowej betonowej lub
z nawierzchni bitumicznej.
Po wykonaniu warstw bitumicznych zostaną wykonane prace związane z odwodnieniem (kanalizacja lub odwodnienie powierzchniowe), regulacją istniejących lub budową nowych rowów drogowych, wykonaniem poboczy oraz pasów zieleni
i wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego  (np. oznakowanie pionowe, poziome, bariery energochłonne, balustrady, spowolnienie ruchu).
Zmiana nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych oraz brukowcowych na nawierzchnię bitumiczną dotyczy dróg oraz zjazdów przyległych do istniejącej bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police. Do zakresu prac należy również wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki.  
Projektowana kanalizacja deszczowa przewiduje odwodnienie drogi za pomocą wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Police bądź w razie braku takiej możliwości wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.
Na terenach pozostałych miejscowości Inwestor przewidział wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z ewentualnymi urządzeniami podczyszczającymi. Na terenach zamiejskich odwodnienie nawierzchni odbywać się będzie za pomocą istniejących lub projektowanych rowów drogowych trawiastych.
Most w km 29+926 przez rzekę Gunicę – remont z ewentualnym przywróceniem nośności.
Zakres remontu będzie obejmował:
-  wymianę -  izolacji, nawierzchni, karp chodnikowych, gzymsów, krawężników, barier ochronnych, balustrad;
- uzupełnienie ubytków betonu;
- zabezpieczenie powierzchni betonu środkami powłokowymi;
- iniekcję rys;
- przełożenie urządzeń obcych poza obiekt;
- wykonanie schodów skarpowych;
- regulację skarp i przyczółków.
Most w km 32+458 w miejscowości Police przez Kanał Zrzutowy Z. Ch. Police – remont wraz ze wzmocnieniem ustroju nośnego ochronną płytą żelbetową.
Zakres remontu obejmie:
- wzmocnienie ustroju nośnego ochronną płytą żelbetową;
- wykonanie izolacji;
- konserwację;
- naprawę ewentualnie wymianę balustrad, barier;
- uzupełnienie ubytków betonu;
- zabezpieczenie powierzchni betonu środkami powłokowymi;
- regulację skarp i przyczółków.
Most w km 34+052 w miejscowości Police przez rzekę Łarpię- rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego. Istniejący obiekt jest to jednoprzęsłowy belkowy żelbetowy most oparty na przyczółkach wykonstruowanych ze szczelnych ścianek typu Larsen. Nowy obiekt będzie o konstrukcji żelbetowej lub stalowo-żelbetowej. Oparcie poza pozostawionymi ściankami szczelnymi stanowiącymi obudowę rzeki. Wykonane zostaną przyczółki i regulacja skarp.
Przepusty – istniejące przepusty rurowe oraz ceglane będą rozebrane a w ich miejsce wykonane nowe. W ramach tego zadania wykonane zostaną balustrady i bariery sprężyste a wloty i wyloty przepustów zostaną umocnione. Rowy dochodzące do przepustów poddane zostaną wyprofilowaniu oraz w razie konieczności umocnieniu. W przypadku gdy istniejący przepust będzie w dobrym stanie technicznym i można go będzie użytkować zostanie wykonany jego remont. Zakres remontu będzie obejmował:
- wzmocnienie przepustu;
- umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów;
- profilowanie i ewentualne umocnienie rowów;
- wykonanie balustrad i barier sprężystych.
Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będą m.in. takie materiały jak:
- beton;
- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy);
- kruszywo naturalne (pospółka);
- piasek;
- cement;
- prefabrykaty żelbetowe lub betonowe (rury i kręgi betonowe, krawężniki uliczne, obrzeża trawnikowe betonowe, kostka brukowa betonowa lub płytki chodnikowe betonowe itp.).          
b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – nie przewiduje się.
c)        wykorzystywania zasobów naturalnych
Woda używana będzie jako składnik mieszanek betonowych lub zapraw murarskich jak również w razie potrzeby do pielęgnacji betonu lub pielęgnacji podbudów z kruszyw naturalnych. W trakcie realizacji inwestycji będzie używane kruszywo naturalne (pospółka) jak również piasek.
                     d)     emisji i występowania innych uciążliwości
W trakcie realizacji zadania będzie występować wzmożona emisja zanieczyszczeń do powietrza w postaci gazów (spaliny maszyn oraz pojazdów pracujących przy realizacji inwestycji) i pyłów pochodzących m.in. od środków transportu, czy ruchu pojazdów na terenie budowy (pylenie z dróg i powierzchni terenu).
Prace (ziemne) drogowe w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi gdyż będą zmierzały do nadania stabilności korpusowi drogi i ograniczą się do poszerzenia bądź uzupełnienia i wzmocnienia istniejącego nasypu drogowego. Inwestor podejmie starania aby prace ziemne były prowadzone w taki sposób by warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu prac.  
              Z fazą budowy wiąże się również wzmożony hałas związany m.in. z pracą maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji inwestycji. Hałas ten będzie ograniczany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie oraz posiadających odpowiednie atesty maszyn oraz urządzeń.  
W/w oddziaływania są typowe dla fazy realizacji inwestycji i zanikną wraz z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji.
              W trakcie realizacji inwestycji odpady komunalne oraz budowlane będą składowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych. Ewentualne powstałe odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady zostaną przekazane do utylizacji lub odzysku poza teren przedsięwzięcia.
Odpady niebezpieczne mogą powstawać gdy zaistnieje konieczność wykonania separatorów (w wyniku eksploatacji drogi)
i będą to:
- odpady z odwadniania olejów w separatorach – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach (kod 13 05 01);
- odpady z odwadniania olejów w separatorach  - szlamy z odwadniania olejów w separatorach (kod 13 05 02);
- odpady z odwadniania olejów w separatorach – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach (kod 13 05 07).
W trakcie realizacji zadania podejmowane będą działania (m.in. odpowiednia organizacja prac czy lokalizacja bazy sprzętowej) zmierzające do zapewnienia właściwego stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz samochodów w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych np. oleje.
Na etapie eksploatacji inwestycji m.in. emisja hałasu czy zanieczyszczeń do powietrza będą pochodziły od poruszających się po drodze pojazdów i będzie zależała od pory dnia użytkowania drogi.
Gospodarka odpadami powinna być realizowana zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), natomiast w zakresie sposobu klasyfikowania odpadów obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r.
Nr 112, poz. 1206).
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowane przedsięwzięcie, jeżeli będzie realizowane zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi oraz warunkami realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie powinno stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
2)       Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
b)       obszary wybrzeży
Zadanie nie znajduje się na obszarach wybrzeży.
c)        obszary górskie lub leśne
Obszar projektowanej przebudowy istniejącej drogi przebiega przez Ostoję Wkrzańską.
d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Droga wojewódzka nr 114 Trzebież-Police przebiega przez obszar ochrony pośredniej ujęcia wody przy ul. Kościuszki
w Trzebieży na długości ok. 500 m. Ponadto droga ta oddalona jest od stref ochronnych w odległościach:
    - od strefy ochronnej pośredniej ujęcia „Grzybowa” w Policach – ok. 1,1 km;
    - od strefy ochronnej pośredniej ujęcia „Tanowska” w Policach – ok. 0,6 km;
    - od strefy ochronnej pośredniej ujęcia „Mścięcino” w Mścięcinie – ok. 2,3 km.
e)        obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 
Na trasie oraz w pobliżu projektowanej przebudowy występują obszary Natura 2000 tj: Police-Kanały o kodzie PLH320015 – obszar znajduje się w odległości ok. 1 km na wschód od projektowanego początku przebudowy istniejącej drogi oraz Ostoja Wkrzańska o kodzie PLB320014 – obszar projektowanej przebudowy istniejącej drogi przebiega przez Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Ostoja Wkrzańska. Teren w pobliżu projektowanej inwestycji urozmaicają rowy oraz niewielkie cieki wodne a na podejściu do m. Trzebież (północny rejon przebudowy drogi) drogę przecina ciek wodny Karwia Struga.
W bezpośredniej bliskości drogi występują tereny z wysokimi stanami wód powierzchniowych oraz fragmentami gruntów podmokłych.
f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
Inwestycja nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Obszar projektowanej przebudowy istniejącej drogi nie podlega ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
h)       gęstość zaludnienia
 
 
Inwestycja swoim zasięgiem obejmie 3475 osób (tj. miejscowość Trzebież – 2014 mieszkańców, Uniemyśl – 356 mieszkańców, Niekłończyca – 374 mieszkańców, Dębostrów – 309 mieszkańców oraz ul. Grunwaldzka – 115 osób
i Kościuszki – 307 osób w m. Police - stan na 31 marca 2010r.)
i)         obszary przylegające do jezior
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.
j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Zadanie nie znajduje się na obszarach uzdrowiska oraz ochrony uzdrowiskowej.
 
Dla terenu objętego inwestycją został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca 2003r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego
z dnia 21 sierpnia 2003r. Nr 67, poz. 1197), w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej „Starych Polic”, cześć terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: 10 U,P; 11 U,P; 12 U,P; 23 MN,U; 24 KS; 25 MJ,U; 26 U,P; 27 KS; 28 MN,U; 01 KG, 02 KG; 04 KP; 07 KL; 17 KD oraz 27 KD
Tereny 10 U,P; 11 U,P; 12 U,P; 23 MN, U; 24 KS; 25 MJ,U; 26 U,P; 27 KS oraz 28 MJ,U – ustalenia ekologiczne m.in. teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1 pkt 4a. Teren 23 MN, U dodatkowo w ustaleniach ekologicznych m.in. zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych i kolidujących z zabudową pierzei ul. Kościuszki; ustalenia dot. dóbr kultury – na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1, pkt. 2. Teren 24 KS - dodatkowo w ustaleniach ekologicznych zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. Teren 25 MJ, U oraz 28 MN,U - ustalenia dot. dóbr kultury – na terenie obiekt w ewidencji konserwatorskiej – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1, pkt. 2. Teren 01 KG - ustalenia ekologiczne m.in. a) ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody „Mścięcino” obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1 pkt 4a; b) część ulicy objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Tanowska” -  obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1 pkt. 4b. Teren 02 KG, 04 KP oraz 07 KL - ustalenia ekologiczne m.in. ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody „Mścięcino” ustalenia j.w. Teren 04 KP – dodatkowo w ustaleniach ekologicznych zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem kolidującego z funkcją terenu i cięć sanitarnych; ustalenia dot. dóbr kultury - a) konieczne trwałe zachowanie zabytkowej kaplicy (ukształtowanie bryły, elewacji, detalu architektonicznego i materiału budowlanego); b) wszelkie działania dot. obiektu należy uzgodnić ze służbą ochrony zabytków; c) teren objęty strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1 pkt 1. Teren 07 KL – dodatkowo w ustaleniach ekologicznych m. in. zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem kolidującego z funkcją podstawową i cięć sanitarnych. Tereny 17 KD oraz 27 KD – ustalenia ekologiczne - ulica objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej zasobowej ujęcia wody „Mścięcino” ustalenia j.w. Teren 27 KD – ustalenia dot. dóbr kultury – ulica objęta strefą WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 1 pkt 1.              
              Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/124/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w części dotyczącej:
1.        przebiegu istniejących rurociągów i obszaru stacji przeładunku kwasu siarkowego i amoniaku na „Mijance Polickiej”,
2.        terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. T. Kościuszki nr 40÷59 (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego 2004r. Nr 8, poz. 151), część terenu znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: 1 ZI; 2 U,P; 3 U,P; 4 U,P; 4 ZI, 01 KD; 02 KG. 
Teren 2 U,P – ustalenia dot. dóbr kultury - na terenie znajdują się obiekty o wartościach kulturowych ujętych w ewidencji konserwatorskiej – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 2;             
              Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/361/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 lipca 2006r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2007r. Nr 30, poz. 449), w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zakłady”, część terenu znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: 9 ZCH 03 P; 9 ZCH 07 P; 9 ZCH 08 P; 9 ZCH 18 PU; 9 ZCH 23 PU; 9 ZCH 38 E; 9 ZCH 46 ZI; 9-02 KDZ; 9-03 KDZ; 9-05 KDL; 9-06 KDD oraz 9-13 KDW.
Tereny 9-ZCH 03 P oraz 9-ZCH 08 P – tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – m.in. przez teren przebiega rurociąg amoniaku wraz ze strefą ochronną 500 m – stosuje się przepisy zakresu ochrony środowiska. Teren 9 ZCH 07 P – tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – m.in. część terenu znajduje się w strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku – obowiązują przepisy z zakresu ochrony środowiska. Teren 9-02 KDZ – tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – m.in. teren znajduje się w strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku - stosuje się przepisy zakresu ochrony środowiska. Teren 9-03 KDZ - tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – przez teren przebiega rurociąg amoniaku wraz ze strefą ochronną 500 m - stosuje się przepisy zakresu ochrony środowiska.
              Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 9, poz. 171), w sprawie uchwalenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy, część terenu znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: Z 01 RZ; Z 02/1 MJ; Z 25 UT; Z 26/1 ZI; Z 27/1 MJ,U; 01 KD; 25 KD; 26 KZ oraz 27 KM.  
Teren Z 25 UT– ustalenia ekologiczne m.in.– 1) fragment terenu w granicach korytarza ekologicznego w obrębie doliny rzeki Gunicy; 2) we wschodniej części terenu w granicach korytarza ekologicznego nakaz nasadzeń zieleni wysokiej
i niskiej; ustalenia dot. dóbr kultury – 1) fragment terenu w granicach strefy W II częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 2) teren w granicach strefy E ochrony ekspozycji sylwety zabytkowego układu przestrzennego. Teren Z 26/1 ZI – ustalenia ekologiczne – m.in. 1) teren w granicach korytarza ekologicznego w obrębie doliny rzeki Gunicy; 2) zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych; 3) fragment terenu w strefie ochronnej Z.Ch. „Police” SA. Teren Z 27/1 MJ,U – ustalenia dot. dóbr kultury - budynki w ewidencji konserwatorskiej: ul. Owocowa nr 1, 2.
              Zgodnie z Uchwalą Nr XVII/125/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 9, poz. 170), w sprawie uchwalenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Police w części dotyczącej obrębów Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrów”, część terenu znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: D 39 RO; D 40 ZC; D 41 ZL; D 45 ZL; D 46 MNU-1; D 47 UN-2; D 48 RZ; D 50 MNU-1; D 51 MNU; D 52 MNU-1; D 53 ZL; D 54 OT-3; D 55 ZL; D 56 RO; D 57 ZL; D 58 OT-2; D 59 RO; D 60 ZL; D 61 ZL; D 63 MUR; D 64 RZ; D 68 ZL; D 71 MNU-1; D 72 ZL; D 73 MNU-1; D 78 MUR; N 15 MNU-2; N 16 RO; N 18 RZ; N 22 MNUr; N 24 MNUr; N 27 UN-1; N 55 MNUr; N 56 UN-3; N 59 MNUr; N 64 MNUr; N 65 UN-2; N 66 MNUr; N 71 ZC; U 13 MNU-2; U 14 MNUr; U 15 UN-2; U 16 MNUr; U 18 W; U 19 MNUr; U 20 MUR; U 21 MNUr; U 26 MNU-2; U 27 OT-3; U 29 MNU-1; U 30 MNU-1; U 31 RO; U 32 ZC; U 33 MNUr; KD 02 Z; KD07 L-1; KD 10 L-2; KD 15 D; KD 16 D; KD 19 D; KD 20 D; KD 23 D; KD 24 D; KD 28 D; KD 33 W; KD 36 W; KD 40 CP; 01 KK.         
Teren D 61 ZL – ustalenia dot. dóbr kultury – teren elementarny położony częściowo w strefie W III ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 8. Teren D 52 MNU-1 – ustalenia dot. dóbr kultury –
w liniach rozgraniczających terenu elementarnego na działce nr 257/3 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w § 5 ust. 2 pkt. 2 ppkt. d obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2.  Teren D 64 RZ – ustalenia dot. dóbr kultury – teren położony w strefie W III ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 3 ust. 2 pkt. 8. Teren D 78 MUR – ustalenia dot. dóbr kultury - na działce 1/5 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w § 5 ust. 2 pkt 2 ppkt d - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2. Teren N 18 RZ – ustalenia dot. dóbr kultury - teren elementarny częściowo położony w strefie W III ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 8. Tereny N 22 MNUr – na działkach 494/1, 493/1, 494, 496, 497; N 24 MNUr – na działkach 114, 106/1, 104/21, 102/1 i 101/1; N 64 MNUr – na działkach 117/1, 199/3, 178/3 oraz N 66 MNUr – na działkach 500/1, 503/1, 504/1, 505/2, 509/2 – ustalenia dot. dóbr kultury – 1) w liniach rozgraniczających terenów znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w § 5 ust. 2 pkt. 2 ppkt. c, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2; 2) tereny elementarne położone w strefie B ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi Nieklończyca, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 5. Teren N 27 UN-1 – ustalenia dot. dóbr kultury – 1) budynek kościoła wpisany do rejestru zabytków Województwa Zachodniopomorskiego - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 1; 2) teren znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej XVIII-wieczny kościół wraz z otoczeniem, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt 3. Tereny N 55 MNUr – na działkach nr 193/2 i 194/4 oraz N 59 MNUr – na działce nr 197/5 – ustalenia dot. dóbr kultury – 1) w liniach rozgraniczających terenów elementarnych znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w § 5 ust. 2 pkt 2 ppkt. c - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2; 2) tereny elementarne N59 MNUr oraz częściowo N 55 MNUr położone w strefie B ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi Niekłończyca - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 5. Teren N 56 UN-3 - ustalenia dot. dóbr kultury –teren elementarny w zachodniej części jest położony w strefie B ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi Niekłończyca – obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 5. Teren N 65 UN-2 – ustalenia dot. dóbr kultury – 1) teren elementarny we wschodniej części położony jest w strefie B ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi Niekłończyca - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 5; 2) teren elementarny w zachodniej części jest położony w strefie konserwatorskiej E ochrony ekspozycji sylwety wsi Niekłończyca od strony linii kolejowej, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 6. Teren N 71 ZC – ustalenia dot. dóbr kultury - teren elementarny w północnej części położony jest w strefie B ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego wsi Niekłończyca - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 5.  Tereny U 14 MNUr – na działkach 78/1, 104/1, U 16 MNUr – na działkach 71/1 i 73, U 21 MNUr – na działce 43 oraz U 33 MNUr – na działce 28/1 – ustalenia dot. dóbr kultury – w liniach rozgraniczających terenów elementarnych znajdują się budynki mieszkalne wpisane do ewidencji konserwatorskiej wskazane w § 5 ust. 2 pkt. 2 ppkt. b - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2. Teren U 15 UN-2 – ustalenia dot. dóbr kultury - w liniach rozgraniczających terenu elementarnego znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w § 5 ust. 2 pkt. 2 ppkt. b, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2. Teren U 20 MUR – ustalenia dot. dóbr kultury - na działce 47 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w § 5 ust. 2 pkt. 2 ppkt b – obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2. Teren U 32 ZC – ustalenia dot. dóbr kultury - teren objęty strefą K ochrony krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2 pkt. 7. Teren KD 02 Z – ustalenia ekologiczne - w liniach rozgraniczających drogi na terenie wsi Niekłończyca podwójna aleja lipowa o wartości historyczno-krajobrazowej do zachowania; ustalenia dot. dóbr kultury – 1) w obrębie Uniemyśla na działce 42/2 znajduje się budynek mieszkalny wpisany do ewidencji konserwatorskiej wskazany w § 5 ust. 2 pkt. 2 ppkt. b, obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 2; 2) teren położony częściowo w strefie W III ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 8; 3) teren położony częściowo w strefie B ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 pkt. 5.
              Zgodnie z Uchwałą Nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2009r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 30.07.2009r. Nr 56, poz. 1439), w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Port II”, część terenu znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie symbolami: 12 Prt 1 MN; 12 Prt 9 US; 05 KDZ oraz 06 KDZ.
Teren 12 Prt 1 MN– zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – a) część terenu leży w granicach stanowiska archeologicznego – obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych; obowiązuje również przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi dot. ochrony zabytków; b) część terenu leży w strefie B ochrony konserwatorskiej historycznego układu wsi; tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów m.in. – a) część terenu znajduje się w granicach stanowiska archeologicznego – stosuje się przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami b) część terenu znajduje się w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej – przepisy j.w. Teren 12 Prt 9 US – zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – jak w/w pkt a) Teren 05 KDZ – tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – teren znajduje się
w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej – przepisy j.w. Teren 06 KDZ – tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów - teren znajduje się w granicach stanowiska archeologicznego –przepisy j.w.
              Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 14, poz. 256), w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież, część terenu znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych na planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: zał. 1 - 23 MJ, U; ZL; 01 KG; 01 KK; zał. 14 - 14/4 ZI; 14/5 MJ,U; 14/6 MJ,U; 14/11 MJ; 14/12 MJ,U; 14/13 MJ,U; 14/14 ZI; 14/14a ZI; 14/15 MJ; 14/16 MJ; 02 KZ; 17 KP-R; 14/02 KL; 14/03 KD; 14/05 KD; 14/12 KD; 01 KK; zał. 15 - 01 KG; 02 KZ  oraz 22 KL.
Zał. 1 - Teren 23 MJ,U – ustalenia ekologiczne – m.in. teren objęty strefą ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody – obowiązują ustalenia w/g § 4; ustalenia dot. dóbr kultury – a) budynek przy ul. T. Kościuszki nr 23
w ewidencji konserwatorskiej –ustalenia j.w.; b) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej – ustalenia j.w.; ustalenia inne – teren położony w granicach pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych – ustalenia j.w. Teren ZL – ustalenia ekologiczne – a) śródleśne podmokłe obniżenia, torfowiska, mszary, trzęsawiska (użytki ekologiczne) – do zachowania jako tereny występowania cennych gatunków roślin i zwierząt oraz retencjonowania wód – obowiązuje zakaz zalesiania tych terenów; b) obowiązuje ochrona pomników przyrody położonych przy leśniczówce Mazańczyk (płd. granica opracowania); c) obowiązuje ochrona ostoi zwierząt prawnie chronionych – w płd. części obszaru opracowania; d) istniejące korytarze ekologiczne – konieczne zachowanie ciągłości systemów ekologicznych; e) cieki wodne do zachowania i ochrony; e) część terenów objęta strefą ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia wody - obowiązują ustalenia wg § 4; ustalenia dot. dóbr kultury – a) część terenu objęta strefą W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych – obowiązują ustalenia wg § 4; b) na terenie leśniczówki Mazańczyk strefa B ochrony konserwatorskiej - ustalenia j.w.; c) budynek administracyjny Nadleśnictwa Trzebież – ul. W.O.P. nr 72 w ewidencji konserwatorskiej - ustalenia j.w.; ustalenia inne – część terenu położona w granicach pasa ochronnego morskich wód wewnętrznych – ustalenia j.w. Teren 01 KK – ustalenia dot. dóbr kultury - na terenie zespół obiektów stacji kolejowej zakwalifikowany do wpisu do rejestru zabytków – budynek dworca, lokomotywownia, wieża wodna - ustalenia j.w. Załącznik 14 - Teren 14/4 ZI – ustalenia ekologiczne - część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - ustalenia j.w.; ustalenia dot. dóbr kultury - cześć terenu położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej - ustalenia j.w. Tereny 14/5 MJ,U oraz 14/6 MJ,U – ustalenia ekologiczne – m.in. a) teren 14/5 MJ,U położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - ustalenia j.w. natomiast 14/6
w części; ustalenia dot. dóbr kultury - części terenów położone w strefie W III ochrony konserwatorskiej - ustalenia j.w. Teren 14/11 MJ – ustalenia dot. dóbr kultury - część terenu położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej - ustalenia j.w. Teren 14/12 MJ,U – ustalenia ekologiczne m.in. - część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody - ustalenia j.w.; ustalenia dóbr kultury - budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki nr 49 w ewidencji konserwatorskiej - ustalenia j.w. Teren 14/13 MJ,U – ustalenia ekologiczne – m.in. teren położony w strefie ochrony pośredniej zew. ujęcia wody – ustalenia j.w.; ustalenia dot. dóbr kultury - budynek mieszkalny przy l. T. Kościuszki nr 48 w ewidencji konserwatorskiej - ustalenia j.w. Tereny 14/14 ZI oraz 14/14a ZI – ustalenia ekologiczne - teren położony w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody - ustalenia j.w.; ustalenia dot. dóbr kultury - część terenu położona w strefie W III ochrony konserwatorskiej - ustalenia j.w. Tereny 14/15 MJ oraz 14/16 MJ – ustalenia ekologiczne – m.in. jak przy terenach 14/14 ZI i 14/14a ZI; ustalenia dot. dóbr kultury - a) budynek mieszkalny przy ul. T. Kościuszki nr 43 (14/16 MJ)
w ewidencji konserwatorskiej –ustalenia j.w.; b) teren 14/16 MJ położony w strefie B ochrony konserwatorskiej - ustalenia j.w. Teren 02 KZ – ustalenia ekologiczne m.in. – a) część ulicy położona w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody –ustalenia j.w.; b) część ulicy położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody – ustalenia j.w.; ustalenia dot. dóbr kultury – a) część ulicy położona w strefie B ochrony konserwatorskiej – ustalenia j.w.; b) część ulicy położona w strefie WIII ochrony konserwatorskiej – ustalenia j.w.; ustalenia inne - jak dla terenu ZL. Teren 17 KP-R – ustalenia ekologiczne  -  m.in. jak dla terenu 02 KZ. Teren 14/02 KL – ustalenia ekologiczne - ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody – ustalenia j.w.; ustalenia dotyczące dóbr kultury - ulica w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych –ustalenia j.w. Teren 14/03 KD – ustalenia dot. dóbr kultury - ulica w strefie W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych –ustalenia j.w. Teren 14/12 KD – ustalenia ekologiczne - ulica położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody – ustalenia j.w. Teren 01 KK – ustalenia ekologiczne – a) część terenu położona w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody  - ustalenia j.w.; b) część terenu położona
w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody – ustalenia j.w.
Dla terenów 23 MJ, U; 01 KG; 14/4 ZI; 14/5 MJ, U; 14/6 MJ, U; 14/10 MJ; 14/11 MJ; 14/12 MJ,U; 14/13 MJ,U; 14/15 MJ; 14/16 MJ; 02 KZ; 17 KP-R; 14/02 KL; 14/03 KD; 14/05 KD; 14/12 KD; 01 KD; 02 KZ oraz Z 22 KL – ustalenia inżynieryjne – m.in. teren położony w obrębie strefy „S” warunków geologiczno-inżynierskich  - obowiązują ustalenia
wg § 4, ust. 3 i § 5, ust. 1 p-kt 5b. Teren 01 KG – w części. Tereny 02 KZ, 14/02 KL, 14/03 KD, 14/05 KD, 14/12 KD, 01 KG, 02 KZ oraz 22 KL – ulica położona…j.w.; Teren 17 KP-R – ciąg położony …j.w.
Tereny 01 KG i 02 KZ – dodatkowo – ulica położona w obrębie strefy „N” warunków geologiczno-inżynierskich – ustalenia j.w. 
              Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/349/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 maja 2006r. (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 27.07.2006r. Nr 87, poz. 1584), w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Trzebież-komunalna” część terenu znajduje się w obrębie terenów elementarnych oznaczonych w palnie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 30 R; KDG 01; KDZ 05 oraz KDZ 06.
Dla terenów j.w.– zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego m.in. - wskazuje się strefę ochrony ujęcia wody podziemnej w Trzebieży, w granicach której wszelkie zagospodarowanie i zabudowa muszą być zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie), w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się – a) ochronę szczególnie cennych siedlisk, ostoi ptasich oraz stanowisk grzybów, roślin i zwierząt gatunków chronionych, podlegających ochronie na podstawie obowiązujących przepisów odrębnych; b) zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania: drzew i krzewów, zadrzewień
i zakrzewień wzdłuż cieków wodnych oraz na terenach cennych zbiorowisk obszarów podmokłych, za wyjątkiem m. in. terenu położonego w strefie K ochrony konserwatorskiej gdzie obowiązują ustalenia § 6 pkt 8), 9), 10); c) zachowanie naturalnych skarp, obniżeń terenu, zbiorników wodnych i obszarów wodno-błotnych; d) ochronę i właściwe kształtowanie terenów leśnych zgodnie z zapisami zrównoważonej gospodarki leśnej.
3)       Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
                         a)  zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie    
Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie miało charakter lokalny. Planowane przedsięwzięcie ma na celu wykonanie wzmocnionej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 114 przystosowanej do obciążenia ruchem kategorii KR2 (odcinek Trzebież - Jasienica) oraz KR3 (odcinek Jasienica – Police).
Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa nośności nawierzchni co pozwoli na większy komfort poruszających się po drodze pojazdów. Inwestycja przyczyni się również do poprawy m.in. odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu czy bezpieczeństwa pieszych. Planowane zadanie wpłynie na zmniejszenie skutków oddziaływania ruchu drogowego na środowisko naturalne dzięki m.in. zmniejszeniu emisji spalin, poziomu natężenia hałasu, wibracji czy też zapylenia.
                         b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
                                 przyrodnicze
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
                  c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury
                         technicznej – nie przewiduje się.
                         d)     prawdopodobieństwa oddziaływania 
Oddziaływanie planowanej przebudowy istniejącej drogi na etapie realizacji będzie miało charakter krótkotrwały i lokalny co jest charakterystyczne dla tego etapu inwestycji natomiast oddziaływanie na etapie eksploatacji drogi będzie zależało od natężenia ruchu w porze dziennej jak również nocnej. Można stwierdzić, że po zrealizowaniu inwestycja przyczyni się do poprawy warunków na drodze a co za tym idzie zmniejszy się jej oddziaływanie na środowisko.
                  e)     czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego uciążliwości wystąpią jednie podczas prac budowlanych i ustaną wraz z ich zakończeniem. Na etapie eksploatacji inwestycji uciążliwości będą pochodziły od poruszających się po drodze pojazdów
i będą zależały od pory dnia użytkowania drogi. Całe przedsięwzięcie może przyczynić się do polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu na drodze, poruszania się pieszych jak również ochrony środowiska.
              Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
              Wnioskowana inwestycja jest zadaniem wymienionym w § 3 ust. 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), a tym samym zaliczona została do tzw. II grupy, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
              Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  Burmistrz Polic wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Policach z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ewentualnego obowiązku sporządzenia raportu oraz, w przypadku pozytywnej odpowiedzi, określenie jego zakresu.
              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 29 stycznia 2010r. znak: PS.NZ.4071-1/10 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 31 maja 2010r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ/6642/10-1/10/ak wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów rodzaj przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania oraz fakt, iż jest to jedynie przebudowa istniejącej drogi Burmistrz Polic postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2010r. postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko             
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) poinformowano strony o prowadzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 10 w/w ustawy zawiadomiono strony o zebranych dowodach
i materiałach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsięwzięcia oraz
o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami przed wydanie przez organ decyzji i wypowiedzenia się
w tej sprawie – w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko charakterystyka przedsięwzięcia stanowi  załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
              Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest burmistrz.
 
 
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
 
 
 
 
POUCZENIE
 
1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Polic,                           
      do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ciągu 14 dni od daty  otrzymania decyzji.
2.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
      w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji
      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
      środowisko).
 
 
Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Wydział Ochrony Środowiska (29.10.2010) (27 października 2010)
Opublikował: Konrad Midzio (29 października 2010, 12:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij